Política de Privacitat
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
 • ADVANCED MUSIC, S.L.; C. Zamora 45-47, 6è1a; 08005 Barcelona (en endavant SONAR).
 • Telèfon: 933 20 81 63 i/o a través del correu electrònic privacy@sonar.es.
ABAST DE LA POLÍTICA

Quan vostè accedeix i utilitza aquesta web, gaudeix dels nostres serveis o qualsevol altre mitjà que suposi tractament de dades personals, es compromet a acceptar aquesta Política de Privacitat, així com les disposicions contingudes a les Condicions Legals i la Política de Cookies.

A SONAR, proporcionem informació per a què, amb caràcter previ a l'emplenament de les seves dades personals, pugui accedir a la Política de Privacitat i a qualsevol altra informació rellevant en matèria de Protecció de Dades.

PER A QUÈ UTILITZEM LES SEVES DADES

SONAR tracta les seves dades personals (nom, cognoms, email, telèfon i qualsevol informació necessària per a la gestió i manteniment dels seus serveis) amb les següents finalitats:

 • CONTRACTUAL: (i) pel procés de venda d'entrades, passis, abonaments i acreditacions, així com per a la gestió de qualsevol aspecte relacionat amb l'esdeveniment.
 • CONSENTIMENT: (i) qualsevol acció de màrqueting i comercial que es dugui a terme a través de qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics, (ii) atendre i gestionar adequadament les consultes, comentaris, incidències o suggeriments de l'Usuari dutes a terme mitjançant els mitjans habilitats a la Web, i (iii) proporcionar les adaptacions de mobilitat necessàries perquè els usuaris dels serveis oferts ho meritin i precisin.
 • INTERÈS LEGÍTIM: (i) per a enviar recomanacions de productes i serveis tenint en compte els que hagi contractat en el passat, (ii) també per a la prevenció, recerca i detecció del frau i (iii) per a atendre les consultes que ens faci arribar, (iv) vetllar pel bon ús dels nostres serveis, impedint que es duguin a terme usos il·lícits o contraris a la nostra política, valors o la normativa legal vigent, i (v) gestionar els suggeriments, queixes i consultes sobre els productes i/o serveis adquirits a través de la nostra web.
 • OBLIGACIÓ LEGAL: (i) Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau i la prevenció del blanqueig de capitals.
DURANT QUANT TEMPS TRACTEM LES SEVES DADES

El període de conservació de les dades personals variarà en funció del servei que pugui arribar a contractar. En qualsevol cas, es conservaran les seves dades durant la vigència de la relació comercial. Una vegada finalitzada aquesta, mantindrem les seves dades bloquejades durant els terminis de prescripció de les obligacions que hagin pogut néixer del tractament i/o els terminis legals aplicables, quedant a la disposició de les autoritats competents per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament.

A títol enunciatiu i no limitatiu, es prendran com a referència els següents terminis:

 • Dades de candidats a lloc de treball: 1 any.
 • Documentació relativa a obligacions personals que no tinguin fixat termini de prescripció: 5 anys (art.1964.2on del Codi Civil).
 • Llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al negoci: 6 anys (art.30 del Codi de Comerç).
 • Documentació relativa a obligacions tributàries: 4 anys (66 al 70 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària).
 • Documentació relativa al compliment d'obligacions en matèria social: 4 anys.
 • Documentació laboral (accions derivades del contracte de treball): 1 any (article 59 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors).
 • Documentació relativa a dades de salut en matèria de Prevenció de Riscos Laborals: 4 anys (article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals).
 • Documentació relativa al compliment d'obligacions sobre protecció de dades: 3 anys (art.78 LOPDGD).
 • Videovigilància: 30 dies.
 • Documentació relativa a la legislació sobre prevenció del blanqueig de capitals: 10 anys.
 • Documentació de salut de persones amb mobilitat reduïda per adaptar les condicions de gaudi dels nostres serveis: 5 anys.
COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS

Com a titular dels drets de la seva informació personal, té el control sobre aquestes dades. D'aquesta manera, també ens assegurem que la informació sigui precisa i veraç.

Els drets que pot exercir són:

 • Dret d'Accés: podrà consultar si estem tractant dades personals que concerneixen a SONAR.
 • Dret de Rectificació i Supressió: podrà accedir a la seva informació personal i sol·licitar la rectificació o supressió de les seves dades quan siguin inexactes o consideri que ja no són necessàries pels fins pels quals van ser recollides.
 • Dret d'Oposició: podrà oposar-se al tractament de les seves dades, tret que, per motius legítims imperiosos o en l'exercici o defensa de possibles reclamacions, els mantinguem degudament bloquejats durant els terminis corresponents en tant que subsisteixin les obligacions legals.
 • Dret de Limitació al Tractament: podrà sol·licitar la limitació del tractament de la seva informació personal mentre es comprova la impugnació de l'exactitud o licitud de les seves dades i durant l'exercici o defensa de possibles reclamacions o litigis.
 • Dret de Portabilitat: podrà sol·licitar la portabilitat de les dades que ens ha facilitat a un altre responsable de tractament en determinades circumstàncies.

Vostè podrà exercir els seus drets sense cap cost.

ES COMUNICARAN LES MEVES DADES A ALTRES DESTINATARIS?

Li garantim que les seves dades només seran cedides a:

 • Organismes Públics competents, Agència Tributària, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Jutges i Tribunals, quan SÓNAR tingui l'obligació legal de facilitar-los.
 • Entitats financeres en el cas de finançament dels serveis prestats.
 • Tercers necessaris en la prestació del servei contractat: empreses de transport, call center, professionals subcontractats, etc.

En cap cas les teves dades de caràcter personal són compartides amb terceres empreses sense complir amb les exigències legalment establertes.

Si es compta amb la col·laboració de proveïdors que poden tenir accés a les teves dades i que tractaran les referides dades en nom i per compte d'ADVANCED MUSIC, la selecció de proveïdors seguirà un exhaustiu procés de verificació de compliment, amb la finalitat de garantir un adequat control en matèria de protecció de dades. A més, se subscriurà un contracte en el qual aquests proveïdors s'obliguen a aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, tractar les dades personals atenent únicament les instruccions documentades dels co-responsables. Si entre els encarregats del tractament es trobés algun situat fora de l'Espai Econòmic Europeu, els corresponsables subscriuran amb ells les Clàusules Contractuals Tipus, que aportaran garanties adequades i protegiran en tot moment l'accés que aquestes terceres poguessin tenir a les teves dades.

COM POT RECLAMAR DAVANT L'AUTORITAT DE CONTROL?

Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en què SONAR està gestionant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions, o bé a la direcció C. Zamora 45-47, 6è1a; 08005 Barcelona, segons consta en l'encapçalat, o bé a l'autoritat de control en protecció de dades que correspongui, sent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas d'Espanya.

SEGURETAT

A SONAR, mantenim els més alts nivells de seguretat exigits per la Llei per tal de protegir les seves dades de caràcter personal enfront de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats. Quan rebem les seves dades, utilitzem rigorosos procediments i funcions de seguretat per a impedir qualsevol accés no autoritzat.

Les accions descrites a aquesta secció i destinades a garantir un nivell de seguretat adequat pel risc detectat inclouran, si fos necessari, les següents mesures:

 • Pseudonimització i xifratge de dades personals.
 • Mesures capaces de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Mesures capaces de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic.
 • Existència d'un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament.
 • Avaluació periòdica del risc de destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.
 • Mesures per tal de garantir que qualsevol persona que actuï sota l'autoritat de SONAR i tingui accés a dades personals només pugui tractar aquestes dades seguint instruccions de SONAR.
CONFIDENCIALITAT

Les dades personals que es puguin recollir seran tractades amb absoluta confidencialitat, comprometent-nos a guardar secret respecte a les mateixes i garantint el deure de desar-les adoptant totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que s'estableix a la legislació aplicable.

Durant el Festival s'han instal·lat càmeres de videovigilància, amb l'única i exclusiva finalitat, que el personal que atén als usuaris pugui gestionar que tots els visitants estan degudament atesos. SONAR no és el responsable de les càmeres i en ningun moment accedeix al seu contingut. Qualsevol dubte que pugui tenir al respecte aonsellem que es dirigeixi al Responsable de les mateixes, dades del qual apareixen a la cartelleria informativa instal·lada a les zones.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de SONAR en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

SONAR es reserva el dret a modificar la present política per tal d’adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a altres pràctiques del sector. En aquests supòsits, SONAR anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Aquesta versió de la Política de Privacitat es correspon amb una actualització publicada i que va entrar en vigor el 18 de desembre de 2023. Es pot dirigir a SONAR pels canals de contacte establerts per a consultes relacionades amb aquest aspecte.