Condicions generals de venda d'entrades i accés

Els termes i condicions que a continuació s'indiquen regulen les condicions de venda d'entrades per al Festival SÓNAR (SÓNAR) promogut i organitzat per la mercantil ADVANCED MUSIC, S.L. (l'Organizació) el domicili social de la qual es troba al carrer Zamora 45-47 6º1º, 08005 de Barcelona, amb pàgina web sonar.es, i proveïda de C.I.F B-66699216, que figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al volum 45234, foli 49, fulla B 481219, Inscripció 1ª. Per a qualsevol consulta, pots dirigir-te aquí.

L'adquisició de l'entrada representa l'acceptació de les següents condicions:

1. Tipus d'entrada
1.1. Abonament 3 Dies / 2 Nits: Atorga dret d'accés a les activitats diürnes i nocturnes del festival. Sónar de Nit: Un cop abandonat el recinte, aquesta entrada no dóna dret a tornar a entrar. No dona accés als concerts que es celebren fora dels recintes de Fira Montjuïc i Fira Gran Via.

1.2. Abonament 3 Dies / 2 Nits VIP: Atorga dret d'accés a les activitats diürnes i nocturnes del festival. No dona accés als concerts que es celebren fora dels recintes de Fira Montjuïc i Fira Gran Via.

1.3. Entrada 2 Nits: Atorga dret d'accés de les activitats nocturnes del festival. Sónar de Nit: Un cop abandonat el recinte, aquesta entrada no dóna dret a tornar a entrar. No dona accés als concerts que es celebren fora dels recintes de Fira Montjuïc i Fira Gran Via.

1.4. Entrada 2 Nits VIP: Atorga dret d'accés de les activitats nocturnes del festival. No dona accés als concerts que es celebren fora dels recintes de Fira Montjuïc i Fira Gran Via.

1.5. Entrada Sónar de Dia: Atorga dret d'accés de les activitats diürnes del festival durant 1 dia a Fira Montjuïc.

1.6. Entrada Sónar de Nit: Atorga dret d'accés de les activitats nocturnes del festival durant 1 nit a Fira Gran Via. Un cop abandonat el recinte, aquesta entrada no dóna dret a tornar a entrar.

1.7. Acreditació: Atorga dret d'accés a totes les activitats professionals de Sónar+D així com a les activitats diürnes i nocturnes del festival. No dóna accés als concerts que es celebren fora dels recintes de Fira Montjuïc i Fira Gran Via.

2 Adquisició d'entrades
2.1. El cost de distribució no està inclòs en el preu de les entrades, excepte a les taquilles del festival. Cada venedor aplica el seu propi cost de distribució. En cas de cancel·lació total o parcial, de SÓNAR (excepte per causes fortuïtes i/o de força major i/o qualsevol altra que, estant més enllà del seu control, recomanés per raons de seguretat, prudència i/o risc per a tercers, la cancel·lació del Festival, íntegrament) es retornarà el preu de les entrades, quedant exclòs de la devolució el cost de distribució aplicat pels diferents canals de venda.

2.2. Les despeses de gestió dels tickets comprats a través de DICE són del 10% sobre el preu de l’entrada (no superant en cap cas els 15€). Les despeses de gestió dels tickets comprats a través d’StubHub se situen entre els 4€ i els 6€.

2.3. Les entrades només podran ser adquirides en punts de venda expressament autoritzats per l'Organització i un cop adquirida, no serà canviada ni retornat el seu import, excepte en els casos de cancel·lació de SÓNAR. Tota entrada esmenada, trencada o amb indicis de falsificació, autoritzarà a l'Organització a privar al seu portador de l'accés a la zona de concerts i activitats.

2.4. L'Organització no es fa responsable de les entrades que no s'hagin adquirit a través dels punts de venda telemàtics o presencials oficials o que hagin estat falsificades o duplicades.

2.5. Una vegada realitzada la compra no s'admeten canvis ni devolucions segons l’article 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

2.6.1- En el supòsit que s’hagi adquirit l'entrada a partir del 5 de juliol de 2021 (via Dice), la teva entrada quedará vinculada al teu compte de DICE i guardada a la seva app. Podràs veure la teva entrada si et descarregues l’app de DICE al teu smartphone i inicies sessió amb el teu número de telèfon.

2.6.2. En el supòsit que s’hagi adquirit l'entrada abans del 4 de juliol de 2021 (via StubHub), l'entrada haurà de ser impresa per vostè mateix (Servei Print @ home). L'Organització adverteix expressament que aquestes entrades no podran ser recollides a les taquilles.

2.7. L'Organització adverteix que té implementat procediments tècnics capaços de detectar qualsevol entrada duplicada, fotocopiada o falsificada. L'Organització tindrà dret a denegar l'accés al recinte del portador de l'entrada en cas de detectar qualsevol anomalia en la mateixa. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l'eina d'impressió a casa serà perseguida conforme a la legislació vigent, incloent responsabilitats de tipus penal.

2.8. Les condicions d'accés i permanència a l'esdeveniment queden subjectes a la normativa que, en cada moment, sigui aplicable per a prevenir els contagis de Covid-19, i que, per consegüent, poden sofrir alteracions a conseqüència de l'aprovació de noves mesures que modifiquin les condicions vigents en el moment de la compra de l'entrada.

3. Accessos
3.1. Hores de celebració del festival: Sónar de Dia: de 13h a 00h (obertura de portes 13h).
Sónar de Nit Divendres: de 20:30h a 7:30h (obertura de portes 30 minuts abans).
Sónar de Nit Dissabte: de 21:30h a 7:30h (obertura de portes 30 minuts abans).

Fira Montjuïc:Horari taquilles: 12h a 23h
Fira Gran Via 2:Horari taquilles: 20h a 05.30h

3.2. Abonament / Abonament VIP / Acreditació / Entrada Sónar de Dia: Es posarà una polsera a l'arribada al festival. L'Organització no es responsabilitzarà de l'estat de conservació de l'entrada i la polsera, sent responsabilitat de l'assistent la seva cura i conservació. No s'admeten polseres manipulades, fetes malbé o trencades i en cas d'abandonament temporal del recinte haurà de conservar-se per entrar de nou.

3.3. Entrada 2 Nits: Es posarà una polsera a l'arribada al festival que haurà de ser presentada les 2 nits per accedir al recinte de Sónar de Nit. L'Organització no es responsabilitzarà de l'estat de conservació de l'entrada i la polsera, sent responsabilitat de l'assistent la seva cura i conservació. No s'admeten polseres manipulades, fetes malbé o trencades. Una vegada abandonat el recinte, la polsera no dóna dret a tornar a entrar durant la mateixa nit però s'ha de conservar per a poder accedir l'endemà.

3.4. Entrada 2 Nits VIP: Es posarà una polsera a l'arribada al festival que haurà de ser presentada les 2 nits per accedir al recinte de Sónar de Nit. L'Organització no es responsabilitzarà de l'estat de conservació de l'entrada i la polsera, sent responsabilitat de l'assistent la seva cura i conservació. No s'admeten polseres manipulades, fetes malbé o trencades. En en cas d'abandonament temporal del recinte haurà de conservar-se per entrar de nou durant la mateixa nit i per a poder accedir l’endemà.

3.5. Entrada Sónar de Nit: Un cop abandonat el recinte, aquesta entrada no dóna dret a tornar a entrar.

4. Dret d'admissió
En aplicació de l' establert a l'article 10 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, i a l'article 50 del Dret 112/2010, del 31 d'agost, que aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives a Catalunya, l'Organització en la seva condició d'organitzadora de SÓNAR estableix les següents Condicions d'Admissió:

4.1. L'Organització es reserva el dret d'admissió d'aquelles persones que racionalment es pugui presumir que vagin a implicar una situació de risc i especialment al posseïdor d'una entrada en cas de detectar en la mateixa qualsevol anomalia o falsificació. La detecció de qualsevol ús fraudulent de l'entrada serà perseguida conforme a la legislació vigent.

4.2. Per motius de seguretat no estarà permès entrar als recintes de SÓNAR amb maletes i bosses grans, motxilles grans, monopatins, càmeres professionals, menjar i beguda. Sí serà possible accedir amb bosses o motxilles petites i cascos de moto. Altres objectes amb els que no està permès accedir als recintes del festival són: aerosols, drones, punters làser, pals selfie i objectes afilats. Els assistents podran ser registrats conforme a la legislació vigent, no permetent-se l'entrada d'objectes que puguin ser considerats perillosos per l'Organització o prohibits per la normativa.

4.3. No està permès accedir al recinte de SÓNAR amb menjar o beguda.

4.4. Qualsevol assistent, fins i tot un cop hagi accedit al recinte, podrà ser expulsat sense dret a cap reemborsament, per contravenir les indicacions del personal d'Organització de SÓNAR, per causar aldarulls, portar o consumir drogues, o per estats d'intoxicació aparent o potencial, responsabilitzant-se personalment i en tot cas de les seves pròpies accions i omissions que poguessin causar a tercers o danys a les coses.

5. Menors d'Edat
5.1. Els menors d'edat compresos entre els 16 i els 17 anys d'edat podran accedir als recintes de SÓNAR (Sónar de Dia / Sónar de Nit), quedant en tot cas prohibit el consum d'alcohol i tabac i podent procedir a l'expulsió del menor que infringeixi aquestes prohibicions. L'Organització del Festival es reserva la facultat de sol·licitar el document nacional d'identitat o passaport que acreditin l'edat de l'assistent a l'entrada del recinte o posteriorment dins del mateix.

5.2. Els menors de 16 anys podran accedir al recinte diürn de SÓNAR (Sónar de Dia), sempre que estiguin acompanyats del seu progenitor o tutor legal *. Els progenitors o tutors hauran d'omplir la present "carta d'autorització i responsabilitat d'accés de menors" i portar-la amb sí mateix en tot moment. L'Organització del Festival es reserva la facultat de sol·licitar la mencionada carta d'autorització en qualsevol moment. En cap moment es permetrà l'entrada als menors de 16 anys al recinte de Sónar de Nit.

*Els menors a partir de 7 anys hauran de pagar entrada.

6. Prohibició d'ús de les entrades amb fins publicitaris
La possessió de l'entrada no dóna dret a utilitzar-la amb fins publicitaris, de màrqueting o promoció. El seu ús indegut obligarà a l'anunciant i/o usuari no autoritzats a fer efectiu el pagament d'una sanció equivalent a mil vegades el preu de l'entrada de més import de l'esdeveniment, sense prejudici de posteriors reclamacions per danys i perjudicis generals. Així mateix, l'entrada detectada que infringeixi aquesta prohibició podrà ser requisada quedant anul·lada amb caràcter immediat.

7. Condicions particulars de venda
7.1. Si es compra s’ha realitzat a través de DICE es es poden veure les condicions particulars de la compra a aquest enllaç: Link-Dice

7.2. Si la compra es va realitzar a través de STUBHUB es es poden veure les condicions particulars de la compra a aquest enllaç: Link-Stubhub

8. Alteració o suspensió del festival
8.1. L'Organització es reserva en qualsevol moment el dret d'alterar, modificar o suspendre el programa de SÓNAR per causes alienes a la seva voluntat. En cap cas l'alteració o modificació del programa donarà lloc al dret de reemborsament de les entrades.

8.2. L'Organització realitzarà els seus millors esforços per evitar les incomoditats que la modificació o suspensió del programa de SÓNAR pugui suposar mitjançant, per exemple, la reestructuració dels horaris d'actuació.

8.3. En cas de cancel·lació del SÓNAR, els clients podran sol·licitar el reemborsament en el termini que legalment s'estableixi des de la comunicació pública de la cancel·lació i en la forma que l'Organització estableixi a aquest efecte arribat el cas.
Sense perjudici del que s’acaba de dir, la cancel·lació, total o parcial, de SÓNAR per causes fortuïtes i/o de força major, no donarà lloc a la devolució de l'import de l'entrada, entenent-se com a causa de força major el que s'estableix a aquest efecte en el Codi Civil i la Jurisprudència dels jutjats i tribunals espanyols, entenent-se també en tal concepte qualsevol circumstància que, estant més enllà del control de l'organitzador de l'esdeveniment, recomani per raons de seguretat, prudència i/o risc per a tercers, la cancel·lació del Sónar.
En el cas de devolució d'entrades, aquesta devolució únicament afectarà l'import d'aquestes, excloent expressament les despeses que en els quals poguessin haver incorregut els clients com ara, a títol enunciatiu, els viatges, allotjaments o qualsevol altra despesa relacionada amb l'assistència al festival.

9. Drets de propietat intel·lectual i imatge
9.1. Queden reservats els drets d'imatge i propietat intel·lectual derivats, directa o indirectament, de les presentacions artístiques o de qualsevol altre índole que tinguin lloc amb motiu de la celebració de SÓNAR quedant terminalment prohibida la captació, filmació o gravació d'imatges o sons per a realitzar un ús no estrictament personal sense la prèvia autorització escrita de l'organitzador.

9.2. La marca Sónar i les seves derivades són propietat d’Advanced Music SL i la seva utilització queda terminantment prohibida sense la prèvia autorització escrita de l'organitzador.

9.3. El públic assistent consent la seva aparició a imatges preses per qualsevol tipus de mitjà per a la seva posterior difusió informativa, promocional i/o comercial de SÓNAR i autoritza el seu ús de manera gratuïta. Les imatges poden aparèixer a qualsevol mitjà i suport en tot el món i de forma indefinida.

10. Fulls de reclamacions
L'Organitzador tindrà fulls de reclamacions a disposició del públic de SÓNAR en el llocs previstos per les normatives vigents en cas de que les sol·licitin.

11. Privacitat i protecció de dades
Les dades de caràcter personal dels usuaris d'aquesta pàgina web, seran tractats de conformitat amb la Política de Privacitat i la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

12. Reserva legal
L'Organització estarà legitimada per prendre les mesures legals, tant civils com penals que estimi oportunes contra els causants de qualsevol intent d'estafa, violació i/o danys causats a l'Organització, directa o indirectament.

13. Legislació aplicable i tribunals competents
Aquestes condicions es regularan per la legislació espanyola que resulti d'aplicació. Quan la legislació aplicable permeti a les parts escollir fur, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre el coneixement de les divergències que es poguessin derivar de la interpretació o aplicació d'aquestes condicions als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona sense perjudici dels drets del consumidor que podrà reclamar davant els tribunals del seu domicili.