Condicions d'ús

AVIS LEGAL D'ADVANCED MUSIC, S.L.
https://www.sonar.es

ADVANCED MUSIC, SL és una societat espanyola amb domicili a C/ Zamora, 45-47, 6è1a, 08005 de Barcelona i correu electrònic [email protected], i proveïda de C.I.F. B-66699216, que figura inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 45234, foli 49, full B 481219, inscripció 1ª.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE LA WEB

ADVANCED MUSIC, SL l’informa que l’accés i ús de la seva pàgina http://www.sonar.es i tots els subdominis i directoris inclosos sota aquesta (d’ara endavant, conjuntament denominats com el Portal), així com els serveis o productes que a través seu es puguin obtenir, estan sotmesos als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests productes o serveis pugui necessitar l’acceptació d’unes Condicions Generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que faci d’aquest o dels serveis que inclou implicarà l’acceptació dels termes legals aplegats en aquest text.

El Portal té per objecte promocionar les activitats que realitza i els serveis que comercialitza ADVANCED MUSIC, SL, per la qual cosa la informació que conté, llevat manifestació en contra, ho és només a aquests efectes promocionals o, en el seu cas, una mera invitació a contractar i de cap manera constitueix una oferta vinculant. Totes les activitats i serveis que conté el Portal són comercialitzats o prestats per ADVANCED MUSIC, SL, de conformitat amb la normativa vigent.

ADVANCED MUSIC, SL es reserva el dret a realitzar canvis en el Portal sense previ avís, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts del Portal s’actualitzen periòdicament. Atès que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació que el Portal conté.

Les condicions i termes que s’apleguen en el aquest Avís poden variar, per la qual cosa el convidem a revisar aquests termes quan visiti de bell nou el Portal o sol·liciti un nou servei. Així mateix, aquest Avís legal s’entendrà sense perjudici de qualssevol altres Condicions Generals que regulin l’accés a serveis concrets dins del Portal.

 

LINKS O HIPERENLLAÇOS

ADVANCED MUSIC, SL li pot facilitar l’accés a altres pàgines web que considera que poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d’internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni en fa una revisió dels continguts i, per això, no es pot fer responsable d’aquests, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que es puguin derivar de l’accés o ús d’aquesta.

No es permetrà l’enllaç de cap pàgina web o d’una direcció de correu electrònic al Portal, llevat de l’autorització expressa per escrit d’ADVANCED MUSIC, SL. Addicionalment, aquests enllaços hauran de respectar les següents condicions: (a) únicament es podran realitzar enllaços amb la Home Page o pàgina principal d’aquesta web; (b) l’establiment de l’enllaç no suposarà cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part d’ADVANCED MUSIC, SL de la pàgina que realitza l’enllaç.

En qualsevol moment, ADVANCED MUSIC, SL podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf de més amunt, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan bon punt rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part d’ADVANCED MUSIC, SL.

 

FRAMES

ADVANCED MUSIC, S.L. prohibeix expressament la realització de “framings” o l’ús per part de tercers de qualsevol altre mecanisme que alteri el disseny, la configuració original o els continguts del seu Portal.

 

PUBLICITAT

En el Portal s’inserirà aquella publicitat d’ADVANCED MUSIC, SL o de terceres empreses anunciants que considerem que pugui ser del seu interès. Sense perjudici del que s’estableix a la Política de Privacitat, ADVANCED MUSIC, SL es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, llevat de dades estadístiques anònimes sobre la utilització del Portal, amb la finalitat que es pugui millorar el servei o oferir productes d’acord amb les expectatives dels Usuaris.

 

PRIVACITAT

ADVANCED MUSIC, SL compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una Política de Privacitat sobre les dades personals, en què es descriu, principalment, l’ús que es fa de les dades de caràcter personal, s’informa l’Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d’aquest ús i de les mesures de seguretat que s’apliquen a les seves dades de caràcter personal per evitar que tercers no autoritzats puguin accedir-hi.

 

SEGURETAT

ADVANCED MUSIC, SL manté en el seu Portal tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades i la informació que vostè pugui facilitar a ADVANCED MUSIC, SL a través d’aquest, sense perjudici que les mesures de seguretat a internet no siguin inexpugnables.

 

RESPONSABILITATS DE L’USUARI

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis del Portal d’acord amb els termes expressats en aquest Avís Legal i la mera utilització d’aquests implicarà l’acceptació d’aquest. L’Usuari que actuï contra la imatge, el bon nom o la reputació d’ADVANCED MUSIC, SL, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logotips o continguts del Portal, serà responsable davant d’ADVANCED MUSIC, SL de la seva actuació.

 

RESPONSABILITATS D’ADVANCED MUSIC, S.L.

Ús incorrecte del Portal: ADVANCED MUSIC, SL ha creat el Portal per facilitar l’accés als seus serveis, però no pot controlar-ne l’ús d’una forma distinta a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés al Portal i l’ús correcte de la informació que conté són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable ADVANCED MUSIC, SL de l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que l’Usuari en pugui fer.

 

Utilització dels continguts: ADVANCED MUSIC, SL facilita tots els continguts del seu Portal de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè aquests estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, ADVANCED MUSIC, SL no pot assumir cap responsabilitat pel que fa a l’ús o l’accés que realitzin els Usuaris fora de l’àmbit a què es dirigeix el Portal, ni de les conseqüències que pugui comportar l’aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis a què es pot accedir a través del Portal, la responsabilitat final del qual recaurà sempre damunt l’Usuari. Així mateix, ADVANCED MUSIC, SL no podrà controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella mateixa o per tercers complint el seu encàrrec i, per tant, no respondrà en cap cas dels danys que es puguin causar per aquests continguts de tercers.

 

Publicitat: ADVANCED MUSIC, SL inclourà en el Portal publicitat pròpia o de tercers per oferir-li productes o serveis que entén que poden ser del seu interès. Tanmateix, ADVANCED MUSIC, SL no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació d’aquests productes o serveis i, en conseqüència, ADVANCED MUSIC, SL no respondrà de cap dany que es pugui generar a l’usuari per aquestes causes.

 

Virus: ADVANCED MUSIC, SL es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per intentar garantir a l’Usuari l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Portal. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, ADVANCED MUSIC, SL no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència, ADVANCED MUSIC, SL no serà responsable dels danys que aquests puguin produir a l’Usuari.

 

Fallades tecnològiques: ADVANCED MUSIC, SL ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Portal i realitzarà els seus millors esforços perquè aquest no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels productes o serveis que aquest conté i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin generar per la manca de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a ADVANCED MUSIC, SL.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logotips, marques, i la resta de signes distintius que hi apareixen, pertanyen a ADVANCED MUSIC, SL, o a entitats col·laboradores, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi expressa autorització per escrit d’ADVANCED MUSIC, SL.

Els continguts del Portal (textos, imatges, sons, animacions, programari i d’altres) estan igualment protegits per drets de propietat intel·lectual d’ADVANCED MUSIC, SL, o de tercers. L’ús dels continguts elaborats per ADVANCED MUSIC, SL, o per alguna de les entitats del seu Grup, serà permès únicament en l’àmbit d’una relació contractual amb aquesta o amb aquestes entitats.

ADVANCED MUSIC, SL declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte amb ADVANCED MUSIC, SL a la següent adreça de correu electrònic [email protected]

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que formen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els productes o serveis d’aquest Portal, serà la llei espanyola, llevat que les normes de protecció dels usuaris estableixin l’aplicabilitat d’una legislació diferent.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb motiu de la visita al Portal o de l’ús i adquisició dels serveis que s’hi puguin oferir, ADVANCED MUSIC, SL i l’Usuari acorden sotmetre’s, amb renúncia expressa a la seva pròpia jurisdicció, a la llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona.